Producten


 • Poeder 6kg
 • Pictogram blusser
 • Poeder 2kg
 • Co2 5kg
 • Blusser box
 • Sproeischuim 6ltr
 • Noodverlichting
 • Slanghaspel
 • Bluskar rechts
 • accupacks
 • Blusdeken
 • Blusautomaat
 • Vluchtladder
 • Verbandtrommel
 • Droge stijgleiding
 • 100 % Elektrische


R.I. & E

Sinds 1 januari 1994 is een risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) een verplichting voor werkgevers. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsinspectie controleert werkgevers op de naleving van deze RI&E verplichting. Tevens toetst de Arbeidsinspectie de praktijkomstandigheden op de ‘werkvloer’ aan de RIE en het Plan van Aanpak. Een RI&E dient voor werkgevers als startpunt voor een structureel beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden welke gericht is op continue verbetering.

In de RI&E worden alle risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden voor werknemers vermeld. Daarnaast dienen alle arbeidsongevallen die tot verzuim hebben geleid, in een lijst die deel uit maakt van de RI&E te worden opgenomen. Voor een goede RI&E dienen de mogelijke gevaren te worden geïnventariseerd; worden nagegaan of deze gevaren ook een daadwerkelijk risico opleveren en dient de omvang van het risico te worden vastgesteld in een Plan van Aanpak.

De werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de RI&E en voor de arbeidsomstandigheden van het personeel. Daarnaast heeft hij de plicht ervoor te zorgen dat de medewerkers veilig werken door hen daartoe te motiveren, toezicht te houden, middelen te verschaffen etc. Uiteraard hebben werknemers ook verplichtingen en verantwoordelijkheden: zij dienen onveilige situaties op de werkvloer te melden, mee te werken aan het te voeren ARBO beleid en instructies van de werkgever uit te voeren.

In de RI&E dient aandacht te worden besteed aan alle aspecten betreffende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers.

De RI&E moet in elk geval bestaan uit de volgende onderdelen:

- inventarisatie van onder andere het ARBO beleid van het bedrijf, het werken met machines, machineveiligheid (keuringen), inrichting werkplekken, klimaataspecten, ziekteverzuim, bedrijfshulpverlening, ongevallen, schadelijke stoffen, opslag, afvalverwerking, geluidsniveau, sanitaire voorzieningen etc.

- evaluatie van risico’s (beoordeling van het gevaar)

- toets van de ARBO dienst betreffende de RI&E

- plan van Aanpak

- adviezen van de Arbodienst betreffende het plan van aanpak

Pas als deze aspecten gerealiseerd zijn, heeft de werkgever aan zijn wettelijke verplichtingen voldaan. Adviesbureau Amico brandbeveiliging helpt u graag met het opstellen van Uw RI&E en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak. Daarna wordt deze naar de Arbodienst gestuurd ter goedkeuring, alvorens het uw kant opkomt en besproken wordt met een medewerker van Amico brandbeveiliging.